Księga Gości
Wizyt:
Dzisiaj: 185Wszystkich: 248701

Rada Rodziców

 • Rada Rodziców
  Rada Rodziców

   W przedszkolu działa Rada Rodziców. Podstawą prawną jej działalności jest:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Rada rodziców jest organem wewnętrznym, działa społecznie w charakterze  opiniodawczym i doradczym. Kadencja trwa jeden rok.

  Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:

 • uchwalenie Regulaminu swojej działalności.

Kompetencje opiniodawcze Rady Rodziców, to:

 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

Rada Rodziców uprawniona jest do:

 • opiniowania podjęcia w placówce działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację,
 • opiniowanie pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejne stopnie awansu zawodowego;
 • opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu;
 • wnioskowanie do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
 • wyboru przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 • delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniajacej kandydata na stanowisko dyrektora;
 • uzgadniania czasu pracy przedszkola ustalonego przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

   W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin jej działalności.

   Organy współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola. Zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:

 • organizowanie wspólnych posiedzeń,
 • wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania,
 • planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

W roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców działa w składzie:

 • Renata Czarnecka – przewodniczący
 • Edyta Kapusta – skarbnik
 • Adam Cepil – sekretarz