Księga Gości
Wizyt:
Dzisiaj: 1Wszystkich: 182819

RAZEM PRZECIW PRZEMOCY

Polecamy » RAZEM PRZECIW PRZEMOCY

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa, dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej. Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że jest intencjonalna, jest zamierzonym działaniem i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie sobie ofiary. Siły są nierówne, w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy. Narusza prawa i dobra osobiste - sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku. Powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Przemoc nie skończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia. Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiarą przemocy domowej. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie. Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia z odpowiedzialności za czyny. Należy karać sprawcę przemocy i leczyć jego chorobę. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Każdy ma prawo zapobiegać przestępstwu. Nikt nie ma prawa bić i poniżać kogokolwiek bez względu na to, co zrobił. Nawet po wielu latach osoba doznająca przemocy może przerwać przemoc. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!

Wykaz instytucji, które zajmują się  udzielaniem pomocy  osobom doświadczających przemocy domowej z terenu gminy Wieliczka

POMOC PSYCHOLOGICZNA:

1.      Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieliczce, ul Niepołomska 26c, Tel. 12 250 07 73

2.      Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Pocztowa1, telefon: 12 263 43 12;

3.      Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, Poradnia Psychologiczna, ul. Szpunara  20, Tel. 12 279 63 34;

4.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daniłowicza 12, telefon: 12 288 02 20;

POMOC SOCJALNA:

1.      Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Wieliczce, ul Sienkiewicza 34, Tel. 12 278 38 72, pracownik socjalny przyjmuje codziennie w godzinach 8.00 – 16.00;

POMOC PRAWNA:

1.      Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Pocztowa1, telefon: 12 263 43 12 (rejestracja w godzinach 8.00 – 16.00), radca prawny (1 x w tygodniu: wtorki  w godzinach 15.00 – 19.30), pomoc w zakresie redagowania pism urzędowych ( 1x w tygodniu: środy w godzinach 15.00 – 17.00), punkt konsultacyjny: codziennie w godzinach 8.00 – 15.00;

2.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daniłowicza 12, telefon: 12 288 02 20, radca prawny 2 x w tygodniu:  czwartki w godzinach 8.00 – 12.00, piątki w godzinach 8.00 – 13.00;

3.      Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, telefon: 22 666 28 50 – dyżur prawny, linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17.00 – 21.00;

 

INSTYTUCJE I PODMIOTY ŚWIADCZĄCE SPECJALISTYCZNĄ POMOC NA RZECZ OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE:

1.      Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 34, telefon: 12 278 38 72;

2.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daniłowicza 12: Zespół ds. Pomocy  Instytucjonalnej  i Przeciwdziałania Przemocy, telefon: 12 288 02 20;

3.      Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Pocztowa 1, pokój nr 11;

4.      Prokuratura Rejonowa w Wieliczce, ul. Dr Żywca 1, telefon: 662 185 445; 662 185 415; 12 357 21 57;

5.      Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce, ul. Jedynaka 30, telefony alarmowe: 997, 112, 12 289 12 18;

6.      Kuratorzy sądowi dla dorosłych przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce, Plac Kościuszki 2, telefon: 12 289 80 06;

7.      Kuratorzy sądowi przy Sądzie rejonowym Dla Krakowa – Podgórza, Wydział III rodzinny i Nieletnich, Kraków, ul. Przy Rondzie 7, telefon: 12 619 64 61

8.      Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8b, telefon: 12 421 92 82;

9.      Policyjny Telefon Zaufania: 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach 9.30 – 15.30, od godziny 15.30 włączony jest automat),

10.   Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  telefon: 801 12 00 02, płatny pierwszy impuls, linia czynna  od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 – 22.00,  w niedziele i święta w godzinach 8.00 – 16.00;

11.  Schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie w Krakowie, oś. Krakowiaków 46, telefon: 12 425 81 70, czynny całą dobę w każdy dzień tygodnia;

12.  Przytulisko św. Brata Alberta dla bezdomnych kobiet w Krakowie, ul. Malborska 64 B, telefon: 12 655 68 20;