Księga Gości
Wizyt:
Dzisiaj: 185Wszystkich: 248701

Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI  SAMORZĄDOWYCH W  GMINIE  WIELICZKA

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

    Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny

2022/2023

 

§ 1.

 

ZASADY OGÓLNE:

1. Ilekroć w Zasadach jest mowa o:

   1) rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

  2) kandydacie – należy przez to rozumieć dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego;

   3) przedszkolach – należy przez to rozumieć publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych lub publiczne punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Wieliczka oraz publiczne Przedszkole Sióstr Urszulanek UR w Sierczy, do których przeprowadza się rekrutację w oparciu o niniejsze zasady.

2. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego udostępnionego na portalu internetowym Gminy Wieliczka  www.wieliczka.eu  pod dedykowanym adresem: wieliczka.przedszkola.vnabor.pl

3. W rekrutacji biorą udział wyłącznie wnioski kandydatów, które zostały zatwierdzone w elektronicznym systemie rekrutacyjnym.

4. System rekrutacji oparty jest o jednolicie ustalone kryteria naboru. 

5. Rodzice zapisując kandydata mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola w preferowanej przez siebie kolejności w porządku od 1 do 3.

6. Na podstawie art. 127 ust.14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są do oddziałów integracyjnych w przedszkolach ogólnodostępnych na podstawie ww. orzeczenia i wniosku rodziców bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego. Wniosek o przyjęcie kandydata składany jest przez rodziców w wybranym przedszkolu lub szkole, w których prowadzone są oddziały integracyjne.

7. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci:

   1) urodzone w latach 2016-2019;

  2) z rocznika 2014 lub 2015, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego;

  3) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych oraz nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność ubiegające się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych;

  4) w rekrutacji, nie uczestniczą dzieci urodzone w 2020 roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko, które na dzień rozpoczęcia edukacji przedszkolnej będzie miało ukończone 2,5 roku życia. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego (po rekrutacji) decyduje dyrektor przedszkola. Warunkiem przyjęcia jest dokonanie indywidualnej oceny sytuacji dziecka oraz wolne miejsca w przedszkolu.

 8. Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

 9. Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji lecz składają deklarację dotyczącą kontynuacji i dalszego uczęszczania dziecka. Deklarację należy złożyć w terminie do 21 lutego 2022 roku w godzinach pracy przedszkola/szkoły. Wzór deklaracji dostępny jest w każdym przedszkolu lub szkole prowadzących rekrutację.

10. Na podstawie  art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1082 z późn. zm.) do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Wieliczka.

11. Postępowania rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w publicznych przedszkolach w grupach zbliżonych wiekowo.

12. Postępowania rekrutacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektorów przedszkoli i szkół. Zadaniem komisji jest w szczególności ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie protokołu z tego postępowania.

13. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

14. Rodzice dzieci zamieszkujących poza Gminą Wieliczka mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieliczka w trakcie roku szkolnego. O przyjęciu dziecka od 1 września 2022 r. decyduje dyrektor przedszkola pod warunkiem, że przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

15. Szczegóły pobytu dziecka w przedszkolu reguluje "Deklaracja w sprawie korzystania z usług przedszkola w roku szkolnym 2022/2023" składana przez rodzica dziecka.

16. W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę następujące kryteria:

1) Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego:

Zgodnie z art. 131 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (w pierwszej kolejności) są brane pod uwagę wyłącznie te kryteria. Kryteriom ustawowym przyznaje się następującą punktację:

 

Kryterium z ustawy

Liczba punktów

1) Wielodzietność rodziny (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci).

250 pkt

2) Niepełnosprawność kandydata.

250 pkt

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

250 pkt

4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

250 pkt

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

250 pkt

6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem).

 

250 pkt

7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

250 pkt

 

2) Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego:

w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub gdy po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania (w dalszej kolejności) brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący – Uchwała Nr XXXVII/483/2021 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli w Gminie Wieliczka (Dz. Urz. Woj. Małoplskiego z 2021 r., poz. 8055). Kryteriom ustalonym przez organ prowadzący przyznaje się następującą punktację:

 

Kryterium ustalone przez organ prowadzący

Liczba punktów

Dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym.

 100 pkt

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru.

 30 pkt

Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

 70 pkt

Rodzeństwo, którego rodzice ubiegają się o równoczesne przyjęcie dzieci do danego przedszkola.

 25 pkt (dla każdego z dzieci)

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

-------------------------------------------------------------------------------------

Dziecko, którego tylko jeden rodzic pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym.

5 pkt

-------------------

10 pkt

 

§ 2.

WPROWADZANIE I SKŁADANIE WNIOSKÓW

1. Rekrutacja podstawowa prowadzona jest zgodnie z terminarzem czynności ustalonym w Zarządzeniu nr 21/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023. W dniu 1 marca 2022 roku o godz. 8.00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony zostanie Informator zawierający ofertę publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych.

2. Od 1 marca 2022 r. od godz. 8.00 do 21 marca 2022 roku do godz. 15.00 będzie udostępniona możliwość elektronicznego wprowadzania wniosków o przyjęcie kandydata. Na dedykowanej stronie internetowej zamieszczona zostanie również instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej.

3.W rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 z uwagi na konieczność zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 istnieje wyłącznie możliwość samodzielnego wypełnienia wniosku w systemie informatycznym, nie ma możliwości wypełnienia wniosku na terenie przedszkola.

4. Wniosek rekrutacyjny należy złożyć do dnia 21 marca 2022 roku do godz. 16.00 wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru, gdzie następuje weryfikacja danych i potwierdzenie złożenia wniosku w systemie informatycznym. Wnioski nie będą przyjmowane w pozostałych przedszkolach wskazanych na liście preferencji.

1) W okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 wniosek rekrutacyjny składa się z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji. Wniosek z załącznikami (np. w formie skanu, zdjęcia) należy przesłać wyłącznie na właściwy adres e-mail przedszkola pierwszego wyboru. Z treści e-maila winno wynikać, którego kandydata wniosek dotyczy. Zaleca się zaszyfrowanie przesłanego pliku czterema cyframi numeru pesel kandydata.

2) W razie braku technicznych możliwości do elektronicznego przesłania wniosku, wydrukowany i podpisany wniosek w wersji papierowej należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru w sposób uzgodniony z dyrektorem przedszkola.

5. Wniosek, który nie jest zatwierdzony w systemie informatycznym nie bierze udziału   w procesie rekrutacji. Mimo, iż wniosek w wersji papierowej składany jest tylko w przedszkolu pierwszego wyboru kandydat bierze udział w rekrutacji do wszystkich przedszkoli wskazanych we wniosku na liście preferencji.

6. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Do wniosku składanego w wersji papierowej rodzice dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie wskazanych kryteriów:

1) Dokumenty potwierdzające kryterium ustawowe:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.).

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.).

2) Dokumenty potwierdzające kryteria ustalone przez organ prowadzący:

Zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym

 
 

Orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu nadzoru kuratorskiego lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wsparciu przez asystenta rodziny.

   3) Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2014 lub 2015 r.) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

  4) Dokumenty potwierdzające kryteria składa się: w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonym zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) odpisie lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

  5) Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

7. Weryfikacji wniosków dokonuje komisja rekrutacyjna w dniach od 22 marca do 11 kwietnia 2022 r.. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 1) żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach wskazując termin dokonania tej czynności;

 2) zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach, który uprawniony jest do: skorzystania z informacji, do których ma dostęp z urzędu; wystąpienia do instytucji publicznych o udzielenie informacji; zlecenia Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce przeprowadzenia wywiadu, celem zweryfikowania oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka - zgodnie z przepisami dotyczącymi rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 z późn. zm.).

8. 12 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola/szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

9. Od 12 kwietnia do 14 kwietnia 2022 r.  - potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola, podpisywanie deklaracji regulujących zasady pobytu dziecka w placówce (niezłożenie pisemnego oświadczenia i deklaracji w tym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Zasady komunikacji dotyczące składania wniosku rekrutacyjnego stosuje się analogicznie do potwierdzenia woli przyjęcia kandydata do przedszkola.

10. 20 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola/szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

§ 3.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

1. W sytuacji, gdy kandydat nie został przyjęty do przedszkola obowiązuje następujący tryb odwoławczy:

   1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata;

   2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia;

   3) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

   4) Dyrektor przedszkola/ szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania;

   5) Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

   6) Zasady komunikacji dotyczące składania wniosku rekrutacyjnego stosuje się analogicznie do trybu odwoławczego.

§ 4.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2. Postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023 prowadzone jest w systemie elektronicznym.

3. Postępowanie uzupełniajace prowadzone jest zgodnie z terminarzem czynności ustalonym w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie okreslenia terminów przeprowadzania postępowania rekruyacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023.

4. Wprowadzanie wniosków w dniach od 13 czerwca 2022 r. od godz. 8.00 do 14 czerwca 2022 r. do godz. 15:00, składanie wniosków w przedszkolu pierwszego wyboru w dniach od 13 czerwca 2022 r. od godz. 8.00 do 14 czerwca 2022 r. do godz. 16.00

5. Od 15 do 20 czerwca 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.

6. 21 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 -podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola/szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

7. Od 21 do 22 czerwca 2022 r. - potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola, podpisywanie deklaracji regulujących zasady pobytu dziecka w placówce (niezłożenie pisemnego oświadczenia i deklaracji w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu).

8. 23 czerwca 2022 r. o godz.12.00 - podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola/szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

9. Pozostałe zasady dotyczące postępowania rekrutacyjnego stosuje się odpowiednio w przypadku postępowania uzupełniającego.

§ 5.

Przechowywanie danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolach, które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rostrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

§ 6.

Postanowienia końcowe

1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem

 

Harmonogram rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 21 stycznia  2022 roku

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin

 w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 od 1 marca 2022 r.

(od godz. 8.00

do 21 marca 2022 r.

(do godz. 16.00)

 od 13 czerwca 2022 r.

(od godz. 8.00)

do 14 czerwca 2022 r.

(do godz. 16.00)

 

 

 2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 22 marca 2022 r.

do 11 kwietnia

2022 roku

 

od 15 czerwca 2022 r.

do 20 czerwca 2022 r.

 

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 12 kwietnia 2022 roku

(od godz. 12.00)

 21 czerwca 2022 roku

(od godz. 12.00)

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 od 12 kwietnia 2022 r.

do 14 kwietnia 2022 r.

 od 21 czerwca 2022 r.

do 22 czerwca 2022 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 20 kwietnia 2022 roku

(od godz. 12.00)

 23 czerwca 2022 r.

(od godz. 12.00)

 

DYREKTOR  PRZEDSZKOLA  SAMORZĄDOWEGO  W  KOŹMICACH  WIELKICH

W  SPRAWACH  REKRUTACJI  PRZYJMOWAĆ  BĘDZIE  W  HOLU  PRZEDSZKOLA:

·         w środy - w godz. od 1530 do 1730

 

·         w czwartki - w godz. od 700 do 1500

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie przedszkola.

Telefon: 12 250-15-07; e-mail: ps.kozmice.wielkie@interia.pl

Materiały pomocnicze:

NazwaRozmiarData
icooswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-dziecka.pdf

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

65.04 KB2017-10-12 14:52
icooswiadczenie-o-wielodzietno-ci-rodziny.pdf

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

62.09 KB2017-10-12 14:52