Księga Gości
Wizyt:
Dzisiaj: 88Wszystkich: 107682

Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI  SAMORZĄDOWYCH W  GMINIE  WIELICZKA

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

    Zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

z dnia 31 stycznia 2018 roku 

w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny2018/2019

ZASADY OGÓLNE:

1. Ilekroć w Zasadach jest mowa o:

   1) rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

  2) kandydacie – należy przez to rozumieć dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego;

   3) przedszkolach – należy przez to rozumieć publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych lub publiczne inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) prowadzone przez Gminę Wieliczka oraz Przedszkole Sióstr Urszulanek UR w Sierczy, do których przeprowadza się rekrutację w oparciu o niniejsze zasady;

   4)projekcie - należy przez to rozumieć projekt "Czas zapisać dziecko do przedszkola" dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne - ZIT.

2. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego udostępnionegon a portalu internetowym Gminy Wieliczka  http://www.wieliczka.eu/pl/201129/13358/informacja.html

3. W rekrutacji biorą udział wyłącznie wnioski kandydatów, które zostały zatwierdzone w elektronicznym systemie rekrutacyjnym.

4. System rekrutacji oparty jest o jednolicie ustalone kryteria naboru. 

5. Niniejsze zasady przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz kryteria naboru mają zastosowanie również dla naboru na miejsca wychowania przedszkolnego utworzone w wyniku realizacji projektu "Czas zapisać dziecko do przedszkola".

6. Rekrutacja na miejsca wychowania przedszkolnego utworzone w wyniku realizacji projektu "Czas zapisać dziecko do przedszkola" prowadzona będzie pod warunkiem zawarcia umów na realizację adaptacji pomieszczeń Przedszkola Samorządowego nr 5 w Wieliczce, Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliczce oraz Domu Ludowego w Brzegach przed terminem rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli. W wypadku zawarcia umów na adaptację pomieszczeń w terminie późniejszym rekrutacja może być przeporowadzona w formule rekrutacji uzupełniającej.

7. Rodzice zapisując kandydata mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola w preferowanej przez siebie kolejności w porządku od 1 do 3.

8. Na podstawie art. 127 ust.14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.) dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są do oddziałów integracyjnych w przedszkolach ogólnodostępnych na podstawie ww. orzeczenia i wniosku rodziców bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego. Wniosek o przyjęcie kandydata składany jest przez rodziców w wybranym przedszkolu lub szkole, w których prowadzone są oddziały integracyjne.

9. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci:

   1) urodzone w latach 2012-2015;

  2) z rocznika 2011, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego;

  3) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych oraz nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność ubiegające się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych.

10.Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

11. Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji lecz składają deklarację dotyczącą kontynuacji i dalszego uczęszczania dziecka. Deklarację należy złożyć w terminie do 5 marca 2018 roku w godzinach pracy przedszkola/szkoły. Wzór deklaracji dostępny jest w każdej jednostce prowadzącej rekrutację oraz na portalu internetowym Gminy Wieliczka www.wieliczka.eu.

12. Na podstawie  art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. , poz. 59 z późn. zm.) do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Wieliczka.

13. Postępowania rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w publicznych przedszkolach w grupach zbliżonych wiekowo.

14. Postępowania rekrutacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektorów przedszkoli i szkół.

15. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

16. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego i niewystarczajacej liczby miejsc w przedszkolu, o przyjęciu dziecka decyduje losowanie. Losowanie przeprowadza komisja rekrutacyjna wykorzystując narzędzie dostępne w elektronicznym systemie naborowym pn. "Wybór losowy-ustaw według preferencji". W protokole z rekrutacji zamieszcza się informację opisującą przebieg i procedurę losowania.

17. Rodzice dzieci zamieszkujących poza Gminą Wieliczka mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieliczka jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wybrane przez rodziców przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami.

18. Szczegóły pobytu dziecka w przedszkolu reguluje umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola/szkoły a rodzicem dziecka.

19. W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę następujące kryteria:

1) Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego:

Zgodnie z art. 131 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyłącznie te kryteria:

 

Kryterium z ustawy

Liczba punktów

1) Wielodzietność rodziny (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci).

250 pkt

2) Niepełnosprawność kandydata.

250 pkt

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

250 pkt

4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

250 pkt

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

250 pkt

6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem).

 

 

250 pkt

7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

250 pkt

 

2) Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub gdy po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący – Uchwała Nr XXXIII/406/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Wieliczka.

 

Kryterium ustalone przez organ prowadzący

Liczba punktów

Dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym.

 100 pkt

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru.

 30 pkt

Dziecko uprawnione do korzystania z wychowania przedszkolnego w wieku od 3 do 6 lat.

 20 pkt

Dziecko z rodziny objetej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

 5 pkt

Dziecko, którego tylko jeden rodzic pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym.

 

 10 pkt

 

WPROWADZANIE I SKŁADANIE WNIOSKÓW

1. 12 marca 2018 r. o godz. 8.00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony zostanie Informator zawierający:

       1) ofertę publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, w tym ofertę w zakresie liczby miejsc wychowania przedszkolnego utworzonych w wyniku realizacji projektu "Czas zapisać dziecko do przedszkola" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie Przedszkolen - ZIT;

       2) wniosek o przyjęcie kandydata (do wypełninia w formie elektronicznej);

       3) instrukcję wypełnienia wniosku w formie elektronicznej.

2. Strona będzie aktywna do 4 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00

3. Rodzice, którzy korzystają z Internetu:

     1) udają się do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie korzystając z pomocy wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka;

  2) wydrukowany i podpisany wniosek, składają go wyłącznie w placówce pierwszego wyboru, gdzie następuje weryfikacja danych i potwierdzenie złożenia wniosku w systemie informatycznym (wnioski nie będą przyjmowane w pozostałych placówkach wskazanych na liście preferencji).

4. Wniosek, który nie jest zatwierdzony w systemie informatycznym nie bierze udziału   w procesie rekrutacji. Mimo, iż wniosek w wersji papierowej składany jest tylko w przedszkolu pierwszego wyboru kandydat bierze udział w rekrutacji do wszystkich placówek wskazanych we wniosku.

5. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Do wniosku składanego w wersji papierowej rodzice dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie wskazanych kryteriów:

1) Dokumenty potwierdzające kryterium ustawowe:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 2016 z późn. zm.).

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.).

2) Dokumenty potwierdzające kryterium ustalone przez organ prowadzący:

Zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym

 
 

Orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu nadzoru kuratorskiego lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wsparciu przez asystenta rodziny.

        3) Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2011 r.) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

    4) Dokumenty potwierdzające kryteria składa się: w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonym zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisie lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

       5) Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

6. Weryfikacji wniosków dokonuje komisja rekrutacyjna w dniach od 5 kwietnia do 19 kwietnia 2018 r. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

  1) żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach wskazując termin dokonania tej czynności;

  2)zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach, który uprawniony jest do: skorzystania z informacji, do których ma dostęp z urzędu; wystąpienia do instytucji publicznych o udzielenie informacji; zlecenia Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce przeprowadzenia wywiadu, celem zweryfikowania oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka - zgodnie z przepisami dotyczącymi rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1851)

7. 20 kwietnia 2018 r. godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola/szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

8. Od 23 kwietnia do 26 kwietnia 2018 r. - potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego, podpisywanie umów regulujących zasady pobytu dziecka w placówce (niezłożenie pisemnego oświadczenia i niepodpisanie umowy w tym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym).

9. 27 kwietnia 2018 r. godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola/szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

TRYB ODWOŁAWCZY

1. W sytuacji, gdy kandydat nie został przyjęty do przedszkola obowiązuje następujący tryb odwoławczy:

   1)W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

    2)Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia.

   3)Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

   4) Dyrektor przedszkola/ szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

   5) Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

    1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

   2. Postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2018/2019 nie jest prowadzone w systemie elektronicznym.

   3. Wzór wniosku dla kandydata dostępny jest w każdym przedszkolu oraz na portalu internetowym Gminy Wieliczka www.wieliczka.eu .

    4. Postępowanie uzupełniające prowadzone jest od 7  do 28 maja 2018 roku, zgodnie z terminarzem czynności określonym w Zarządzeniu nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 stycznia 2018 roku.

    5. Pozostałe zasady dotyczące postępowania rekrutacyjnego stosuje się odpowiednio w przypadku postępowania uzupełniającego.

Harmonogram rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 stycznia  2018 roku

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin

 w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 12 marca

do 4 kwietnia

2018 roku

 

od 7 do 11 maja

2018 roku

 

 

 

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

 

 

od 5 do 19 kwietnia

2018 roku

 

 

od 14 do 18 maja

2018 roku

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

20 kwietnia

2018 roku

 

21 maja

2018 roku

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 od 23 do 26 kwietnia

2018 roku

 od 22 do 25 maja

2018 roku

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 27 kwietnia

2018 roku

 28 maja

2018 roku

 

DYREKTOR  PRZEDSZKOLA  SAMORZĄDOWEGO  W  KOŹMICACH  WIELKICH

W  SPRAWACH  REKRUTACJI  PRZYJMOWAĆ  BĘDZIE  W  SEKRETARIACIE  PRZEDSZKOLA:

·         w poniedziałki i środy w godz. 900 – 1200 i od 1600 do 1730

 

·         w czwartki, w godz. od 900 do 1200

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie przedszkola.

Telefon: 12 250-15-07

Materiały pomocnicze:

NazwaRozmiarData
icooswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-dziecka.pdf

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

65.04 KB2017-10-12 14:52
icooswiadczenie-o-wielodzietno-ci-rodziny.pdf

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

62.09 KB2017-10-12 14:52